Manylion y Datblygiad

Bwriad y cais cynllunio yw disodli’r adeilad presennol ac adeiladu ysgol newydd sbon. Erbyn hyn, nid yw hi’n economaidd i atgyweirio’r adeilad bresennol ac felly mae’n rhaid ei ddymchwel ag adeiladu adeilad newydd sbon. Bydd yr hen adeilad yn cael ei ddymchwel ar ôl i’r ysgol newydd gael ei chwblhau. Fydd y datblygiad arfaethedig yn darparu ar gyfer 390 o ddisgyblion rhyw cymysg rhwng 3 – 11 oed.

Mae’r datblygiad arfaethedig yn rhan o ymrwymiad Rhondda Cynon Taf i wella darpariaeth addysg rhyw cymysg yn y Sir yn ogystal â sefydlu amgylcheddau dysgu modern o safon uchel sy’n diwallu dyheadau’r ysgol.

Bydd y datblygiad arfaethedig yn cynnwys:

  • Dymchwel yr adeilad bresennol;
  • Adeiladu adeilad newydd;
  • Maes chwarae pob tywydd
  • Ardal parcio ceir
  • Ardaloedd ecolegol;
  • Ardaloedd cymdeithasol amrywiol i’r disgyblion.

Yr Ymgynghoriad

GORCHYMYN CYNLLUNIO GWLAD A THREF (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGU) (CYMRU) 2012.
ATODLEN 1B/1C ERTHYGL 2C a 2D

Datblygiad arfaethedig yn Ysgol Uwchradd Whitmore.

Rwyf yn hysbysu bod Cyngor Bwrdeistref Rhondda Cynon Taf yn bwriadu gwneud cais am ganiatâd cynllunio ar gyfer y datblygiad a ganlyn:

Codi adeilad ysgol gynradd newydd ar safle Ysgol Gynradd Hirwaun a chwalu adeilad presennol, gan gynnwys cyfleusterau chwaraeon a gwaith cysylltiedig (e.e. gwaith tirlunio, maes parcio, mynediad, gwaith pheirianneg, ffens acwstig, ardal ecolegol).

Cyn ei gyflwyno’n ffurfiol i’r Awdurdod Cynllunio Lleol, ac yn unol â’r gofynion a nodir yn Rhan 1A o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2016, bydd y datblygiad arfaethedig yn destun ymgynghoriad cyn cyflwyno cais 28 diwrnod o hyd.

Mae’r holl ddyluniadau, adroddiadau a dogfennau atodol perthnasol i’r cais ar gael i’w gweld a’u harchwilio isod:Mae’n rhaid i’r sawl sy’n dymuno cyflwyno sylwadau ynghylch y datblygiad arfaethedig hwn wneud hynny erbyn y 12 o Fehefin 2019.

Byddem yn eich annog i gyflwyno eich sylwadau isod, neu ddanfon eich sylwadau i:
DPP, Sophia House, 28 Cathedral Road, Cardiff, CF11 9LJ neu cardiff@dppukltd.com

Cynhelir ARDDANGOSFA CYHOEDDUS yn yr ysgol ar y 22 MAI 2019 RHWNG 3.30y.p. AG 7y.n. lle fydd aelodau or cyhoedd yn gallu ymchwilio’r cynlluniau a thrafod y ddatblygiad arfaethedig gydag aelodau o’r tim dylunio. Hoffwn annog gymaint o phobl ag sy’n bosib i ddod i’r arddangosfa.

Ffurflen Adborth

Noder fe fydd sylwadau a adawyd ar unrhyw ymgynghoriad cyhoeddus, naill ai drwy e-bost neu mewn unrhyw fodd arall, yn amodol ar delerau ein Polisi Preifatrwydd. Gwnewch yn siwr eich bo yn darllen y polisi hwn yn ofalus, oherwydd drwy gyflwyno’r wybodaeth i ni rydych chi’n cydsynio i’n defnydd o’ch data personol yn unol â’r Polisi Preifatrwydd.

Fe fydd eich data personol yn cael ei gadw ar ein cronfa ddata ac ni chaiff ei drosglwyddo i’n cleientiaid.Yn y dyfodol, mae posibilrwydd fyddwn yn cysylltu â chi i roi gwybod i chi am ddatblygiadau sy’n ymwneud â’r ymgynghoriad hwn. Fydd hi’n bosib optio allan o’r cyfathrebiadau yma unrhywbryd.