Manylion y Datblygiad

Mae unedau Gofal y Fron ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn rhai o’r prysuraf yng Nghymru; yn trin dros 5000 o gleifion y flwyddyn; gyda thua 500 o ganserau’n cael eu diagnosio bob blwyddyn.

Er mwyn gwella’r gwasanaeth i gleifion â phob cyflwr ar y fron mae Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan yn adeiladu ‘Canolfan Ragoriaeth’ yn Ysbyty Ystrad Fawr. Y bwriad yw bod gan bob claf gofal y fron, gwryw neu fenyw, y gofal gorau posibl o’r radd flaenaf pan ddônt i’r uned

Bwriad yr uned newydd yw i ddarparu’r cyfleusterau gorau i gleifion, gan gynnwys:

  • Cyfleuster diagnostig pwrpasol;
  • Ystafelloedd triniaeth a chwnsela;
  • Cynllun i alluogi diagnosis cyflymach;
  • Triniaeth a gofal dilynol.

Fe fydd yr adeilad arfaethedig yn cael ei adeiladu uwchben y maes parcio presennol yng nghornel ogledd-ddwyreiniol y safle. Gan gwmpasu ardal o 1,100 metr sgwâr, bydd yr adeilad yn unllawr ond wedi’i adeiladu ar stiltiau.

Bydd yr adeilad yn adlewyrchu dyluniad prif adeilad yr ysbyty o ran ei orffeniad.

Yr Ymgynghoriad

GORCHYMYN CYNLLUNIO GWLAD A THREF (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGU) (CYMRU) 2012.
ATODLEN 1B/1C ERTHYGL 2C a 2D

Datblygiad arfaethedig yn Ysbytu Ystrad Fawr, Ystrad Mynach, Caerffili.

Rwyf yn hysbysu bod Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn bwriadu gwneud cais am ganiatâd cynllunio ar gyfer y datblygiad a ganlyn:

Cais cynllunio amlinellol gydag phob mater wedi’i gynnwys arwahan i tirlunio ar gyfer Canolfan Ragoriaeth Unedig ar gyfer Gwasanaethau’r Fron ynghyd a gwaith peirianneg a seilwaith cysylltiedig.

Cyn ei gyflwyno’n ffurfiol i’r Awdurdod Cynllunio Lleol, ac yn unol â’r gofynion a nodir yn Rhan 1A o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2016, bydd y datblygiad arfaethedig yn destun ymgynghoriad cyn cyflwyno cais 28 diwrnod o hyd.

Mae’r holl ddyluniadau, adroddiadau a dogfennau atodol perthnasol i’r cais ar gael i’w gweld a’u harchwilio isod. Mae’n rhaid i’r sawl sy’n dymuno cyflwyno sylwadau ynghylch y datblygiad arfaethedig hwn wneud hynny erbyn y 13 Mai 2020.

Byddem yn eich annog i gyflwyno eich sylwadau isod, neu ddanfon eich sylwadau i:
DPP, Sophia House, 28 Cathedral Road, Cardiff, CF11 9LJ neu cardiff@dppukltd.com

Ffurflen Adborth

Noder fe fydd sylwadau a adawyd ar unrhyw ymgynghoriad cyhoeddus, naill ai drwy e-bost neu mewn unrhyw fodd arall, yn amodol ar delerau ein Polisi Preifatrwydd. Gwnewch yn siwr eich bo yn darllen y polisi hwn yn ofalus, oherwydd drwy gyflwyno’r wybodaeth i ni rydych chi’n cydsynio i’n defnydd o’ch data personol yn unol â’r Polisi Preifatrwydd.

Fe fydd eich data personol yn cael ei gadw ar ein cronfa ddata ac ni chaiff ei drosglwyddo i’n cleientiaid.Yn y dyfodol, mae posibilrwydd fyddwn yn cysylltu â chi i roi gwybod i chi am ddatblygiadau sy’n ymwneud â’r ymgynghoriad hwn. Fydd hi’n bosib optio allan o’r cyfathrebiadau yma unrhywbryd.