Cefndir

Ym mis Awst 2018, cymeradwyodd Llywodraeth Cymru yr achos amlinellol ar gyfer prosiect Band B ‘Trawsnewid Addysg Gymraeg a Saesneg yn y Barri’. Un amcan o’r Rhaglen Buddsoddi ac Ad-drefnu Ysgolion hon oedd ad-drefnu Ysgolion Uwchradd y Barri er mwyn creu ‘Cymuned Ddysgu Uwchradd y Barri’. Rhan o’r rhaglen yma yw:

  1. Estyn ac ailwampio rhan o Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg; ac
  2. Adeiladu ysgol uwchradd newydd – Ysgol Uwchradd Whitmore.

Yn sgîl cadarnhad gan Lywodraeth Cymru y byddai’n darparu cyllid ychwanegol ar gyfer y rhaglen, cytunodd cabinet Cyngor Bro Morgannwg ar y 7fed o Ionawr 2019 i wella’r rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif. Fe fydd y gwelliant hwn yn ariannu ysgol newydd i Ysgol Uwchradd Pencoedtre yn lle’r estyn ac ailwampio arfaethedig yn yr ysgol.

Nid yw safon yr adeiladau presennol ar y safle yn gymwys ar gyfer arddulliau dysgu ac addysgu yn yr 21ain ganrif – gyda nifer ohonynt mewn cyflwr gwael. Yn ogystal, mae gormod o lefydd gwag yn gyffredinol yn ysgolion ardal ehangach y Barri.

Yn unol â rhagamcanion Cyngor Bro Morgannwg, fe fydd yr ysgol newydd yn medru  lletya 1100 o ddisgyblion. Fydd y niferoedd yma yn sicrhau y bydd cydbwysedd cynaliadwy rhwng y cyflenwad a’r galw am leoedd ysgol, gan gynnwys yn y tymor hir.

Drwy’r cynnig hwn, mae Cyngor Bro Morgannwg yn bwriadu, mewn partneriaeth â rhaglen Buddsoddi Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru, fuddsoddi’n sylweddol yn ariannol i fynd i’r afael â’r materion hyn.

Manylion y Datblygiad

Bwriad y cais cynllunio yw adeiladu ysgol newydd wedyn disodli’r adeilad presennol. Adeiladwyd yr ysgol bresennol yn ar ddechrau’s 70au ac erbyn hyn nid yw hi’n economaidd i’w hatgyweirio. Bydd yr hen adeilad yn cael ei ddymchwel ar ôl i’r ysgol newydd gael ei chwblhau.

Bydd y datblygiad arfaethedig yn darparu ar gyfer 1100 o ddisgyblion rhyw cymysg rhwng 11 a 18 oed, gydag o gwmpas 200 ohonynt yn chweched dosbarth. Mae’r datblygiad arfaethedig yn rhan o ymrwymiad Cyngor Bro Morgannwg i sefydlu addysg rhyw cymysg yn y Barri yn ogystal â sefydlu amgylcheddau dysgu modern o safon uchel sy’n diwallu dyheadau’r ysgol.

Bydd y datblygiad arfaethedig yn cynnwys:

  • Adeilad ysgol uwchradd sy’n rhannol tri a rhannol pedwar llawr;
  • Cyfleusterau ar gyfer disgyblion chweched dosbarth;
  • Maes chwarae pob tywydd a chwrt gemau i’r ysgol;
  • Ardal parcio ceir;
  • Man gollwng i fysiau;
  • Ardaloedd cymdeithasol ac anffurfiol.

Yr Ymgynghoriad

GORCHYMYN CYNLLUNIO GWLAD A THREF (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGU) (CYMRU) 2012

ATODLEN 1B/1C ERTHYGL 2c a 2D

Datblygiad arfaethedig yn Ysgol Uwchradd Whitmore

Rwyf yn hysbysu bod Cyngor Bro Morgannwf yn bwriadu gwneud cais am ganiatâd cynllunio ar gyfer y datblygiad a ganlyn:
Cais cynllunio i adeiladu adeilad ysgol uwchradd newydd ar safle bresennol Ysgol Uwchradd Pencoedtre, gan gynnwys cyfleusterau chwaraeon a gwaith cysylltiedig (e.e. gwaith tirlunio, mynediad a gwaith pheirianneg) ynghyd â dymchwel adeilad presennol yr ysgol uwchradd.

Cyn ei gyflwyno’n ffurfiol i’r Awdurdod Cynllunio Lleol, ac yn unol â’r gofynion a nodir yn Rhan 1A o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2016, bydd y datblygiad arfaethedig yn destun ymgynghoriad cyn cyflwyno cais 28 diwrnod o hyd.

Mae’r holl ddyluniadau, adroddiadau a dogfennau atodol perthnasol i’r cais ar gael i’w gweld a’u harchwilio isod.

Mae’n rhaid i’r sawl sy’n dymuno cyflwyno sylwadau ynghylch y datblygiad arfaethedig hwn wneud hynny erbyn y 16eg o Fedi 2019. Byddem yn eich annog i gyflwyno eich sylwadau isod, neu ddanfon eich sylwadau i:

DPP, Sophia House, 28 Cathedral Road, Cardiff, CF11 9LJ neu cardiff@dppukltd.com

 

ARDDANGOSFA CYHOEDDUS

Yn ogystal, cynhelir arddangosfa cyhoeddus yn yr ysgol ar y dyddiadau canlynol lle fydd aelodau or cyhoedd yn gallu ymchwilio’r cynlluniau a thrafod y ddatblygiad arfaethedig gydag aelodau o’r tim dylunio.

  • 21ain Awst 5 – 8 y.p.
  • 4ydd Medi 5 – 8 y.p.

Ffurflen Adborth

Noder fe fydd sylwadau a adawyd ar unrhyw ymgynghoriad cyhoeddus, naill ai drwy e-bost neu mewn unrhyw fodd arall, yn amodol ar delerau ein Polisi Preifatrwydd. Gwnewch yn siwr eich bo yn darllen y polisi hwn yn ofalus, oherwydd drwy gyflwyno’r wybodaeth i ni rydych chi’n cydsynio i’n defnydd o’ch data personol yn unol â’r Polisi Preifatrwydd.

Fe fydd eich data personol yn cael ei gadw ar ein cronfa ddata ac ni chaiff ei drosglwyddo i’n cleientiaid.Yn y dyfodol, mae posibilrwydd fyddwn yn cysylltu â chi i roi gwybod i chi am ddatblygiadau sy’n ymwneud â’r ymgynghoriad hwn. Fydd hi’n bosib optio allan o’r cyfathrebiadau yma unrhywbryd.