Manylion y Datblygiad

Yn unol â Chynllun Datblygu Lleol Caerdydd, mae Ystad Castell y Mynach yn bwriadu cyflwyno cais cynllunio am oddeutu 650 o unedau preswyl newydd ynghyd â mynedfeydd newydd i’r safle ar y safle 38.9 hectar yma. Fe fydd y cais cynllunio amlinellol yn cael ei cyflwyno gyda’r holl faterion wedi’u cadw’n ôl ac eithrio’r prif fynediau. Mae’r uwchgunllun ar gyfer y cais yn dangos gosodiad engreifftiol, mannau agored a thirweddu. Fodd bynnag, bydd y materion yma yn cael ei trin trwy gyflwyno ceisiadau materion a gadwyd yn ôl.

Mae’r uwchgynllun enghreifftiol ar gyfer y safle yn rhagweld y gellir datblygu’r safle i gynnwys:

 • O gwmpas 650 o unedau preswyl wedi’i ddosbarthu o gwmaps tair parsel;
 • Dau bwynt mynediad oddi ar Stryd Llantrisant;
 • Un menediad oddi ar Stryd Caerdydd;
 • mynediadau i’r gogledd i’r anheddiad presennol i gerddwyr, beiciau ac cherbydau achosion brys;
 • Agor y coetir hynafol i’w ddefnyddio gan y gymuned leol;
 • Strategic pedestrian and cycle routes through the site
 • Llwybrau i gerddwyr a beicwyr drwy’r safle;
 • Nifer o ardaloedd chwarae newydd
 • System ddraenio drefol gynaliadwy
 • Plannu a thirwedd Newydd
 • Gwelliant ecolegol.

Yr Ymgynghoriad

GORCHYMYN CYNLLUNIO GWLAD A THREF (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGU) (CYMRU) 2012.
ATODLEN 1B/1C ERTHYGL 2C a 2D

Datblygiad arfaethedig ar Dir ir de o Creigiau.

Rwyf yn hysbysu bod Ystad Castell Y Mynach yn bwriadu gwneud cais am ganiatâd cynllunio ar gyfer y datblygiad a ganlyn:

Cais cynllunio amlinellol  i godi o gwmpas 650 o dai breswyl, gydag phob mater wedi’i gadw yn ol arwahan i mynedfaon strategol gan gynnwys ardaloedd agored (llefydd chwarae ag ardaloedd hamddeen anffurfiol), tirlunio, system draenio cynaliadway, mynediad ar gyfer cerbydau, gwellianau i’r rhwydwaith priffyrdd, cerddwyr a beicwyr, ynghyd a gwaith peirianneg a seilwaith cysylltiedig.

Cyn ei gyflwyno’n ffurfiol i’r Awdurdod Cynllunio Lleol, ac yn unol â’r gofynion a nodir yn Rhan 1A o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2016, bydd y datblygiad arfaethedig yn destun ymgynghoriad cyn cyflwyno cais 28 diwrnod o hyd.

Mae’r holl ddyluniadau, adroddiadau a dogfennau atodol perthnasol i’r cais ar gael i’w gweld a’u harchwilio isod:Mae’n rhaid i’r sawl sy’n dymuno cyflwyno sylwadau ynghylch y datblygiad arfaethedig hwn wneud hynny erbyn y 30 o Orffennaf 2019.

Byddem yn eich annog i gyflwyno eich sylwadau isod, neu ddanfon eich sylwadau i:
DPP, Sophia House, 28 Cathedral Road, Cardiff, CF11 9LJ neu cardiff@dppukltd.com

Cynhelir ARDDANGOSFA CYHOEDDUS yn yr ysgol ar y 16 O ORFFENNAF 2019 RHWNG 2y.p. AG 8y.n. lle fydd aelodau or cyhoedd yn gallu ymchwilio’r cynlluniau a thrafod y ddatblygiad arfaethedig gydag aelodau o’r tim dylunio. Hoffwn annog gymaint o phobl ag sy’n bosib i ddod i’r arddangosfa.

Environmental Impact Assessment

Volume 1 – Non-Technical Summary

Non-Technical Summary

Volume 2 – Main Text

Chapter 0 – Preface and Contents

Chapter 1 – Introduction

Chapter 2 – Assessment Methodology

Appendix 2.1 Scoping Report

Appendix 2.2 Scoping Response

Chapter 3 – Application Site

Chapter 4 – Proposed Development

Figures

4.1 Red Line Plan

4.2 Illustrative Masterplan

4.3 Street Hierarchy

4.4 Pedestrian Movement

4.5 Development Area

4.6 Density

4.7 Scale

4.8 Townscape

4.9 Catchments

4.10 Phasing

4.11 Character Areas

4.12 Green Infrastructure

4.13 Future Metro Alignment

4.14 Strategic Cycle Routes

Chapter 5 – Alternative Sites and Development Options

Chapter 6 – Society and Economics

Chapter 7 – Transport Movement and Access

Chapter 8 –  Ecology and Nature Conservation

Appendix 1 – Scoping

Appendix 2 – List of SINCs

Appendix 3 – List of Relevant Policies

Chapter 9 –  Landscape and Visual Impact

LVI Appendices

Chapter 10 – Hydrology and Drainage

Appendix 10.1 – Outline Drainage Strategy

Appendix 10.2 – NRW Consultation Response

Appendix 10.3 – Outline Foul Drainage Strategy

Chapter 11 –  Ground Conditions

Appendix 11.1 – Desk Study

Appendix 11.2 – Relevant Policies

Chapter 12 –  Noise

Appendix 12.A – Glossary of Terms

Appendix 12.B – Noise Measurement and Assessment Locations

Appendix 12.C – Noise Monitoring Information Sheets

Appendix 12.D – Measurement Results

Appendix 12.E – Noise Contour Plots

Chapter 13 – Air Quality

Chapter 14 –  Cultural Heritage and Archaeology

Appendix 14.1 Location of Heritage Assets

Appendix 14.2 – Heritage Assets with 1840 Pentyrch Map

Appendix 14.3 – Heritage Assets with 1845 Peterstone S.Ely Map

Appendix 14.4 – Heritage Assests with 1840 St Fagan Map

Appendix 14.5 – Heritage Assets with 1877 OS Map

Appendix 14.6 – Heritage Assets with 1900 OS Map

Appendix 14.7 – Heritage Assets with 1919 OS Map

Appendix 14.8 – Heritage Assets with 1941 OS Map

Chapter 15 – Cumulative Impacts

Chapter 16 – Summary of Mitigation and Residual Effects

 

Volume 3 – Technical Appendices

Ch 3 – Ecology & nature Conservation

Tech App 8.1 – Phase 1 Habitat Survey

Tech App 8.2 – Creigiau NVC Survey

Tech App 8.3 – Creigiau Hedgerow Survey

Tech App 8.4 – Creigiau Bat Survey

Tech App 8.5 – Creigiau Breeding Bird Survey

Tech App 8.6 – Creigiau Dormouse Survey

Tech App 8.7 – Creigiau GCN Survey

Tech App 8.8 – Creigiau Badger Otter and Water Vole Survey

Ch 7 Access and Movement

Tech App 7.2 Travel Plan

Ch13 Air Quality

Tech App 13.1 Air Quality

Ffurflen Adborth

Noder fe fydd sylwadau a adawyd ar unrhyw ymgynghoriad cyhoeddus, naill ai drwy e-bost neu mewn unrhyw fodd arall, yn amodol ar delerau ein Polisi Preifatrwydd. Gwnewch yn siwr eich bo yn darllen y polisi hwn yn ofalus, oherwydd drwy gyflwyno’r wybodaeth i ni rydych chi’n cydsynio i’n defnydd o’ch data personol yn unol â’r Polisi Preifatrwydd.

Fe fydd eich data personol yn cael ei gadw ar ein cronfa ddata ac ni chaiff ei drosglwyddo i’n cleientiaid.Yn y dyfodol, mae posibilrwydd fyddwn yn cysylltu â chi i roi gwybod i chi am ddatblygiadau sy’n ymwneud â’r ymgynghoriad hwn. Fydd hi’n bosib optio allan o’r cyfathrebiadau yma unrhywbryd.