INTRODUCTION

Welcome to the public consultation page for Cardiff and Vale University Health Board’s proposal to demolish and redevelop CAVOC’s operating theatre space at Llandough University Hospital, Llandough.

A planning application for these proposals is due to be submitted to the Vale of Glamorgan Council shortly, and in line with national legislation we are providing you with the opportunity to view and comment in advance of the submission.

Cardiff and Vale University Health Board value the input of the local community and would welcome your comments on the proposed development. Details of how to comment are provided below.

BACKGROUND

The site relates to an existing development and land within the established Llandough Hospital complex. The site currently comprises a building which was formerly in use as two theatre rooms as well as for various medical practises. The site also contains two separate areas of hardstanding which are currently informally used as car parking spaces. 

Over time, these medical facilities have deteriorated and are currently in very poor physical condition which fail to meet modern healthcare standards. Subsequently, the theatres are no longer in operational use.

This proposal aims to replan, refurbish and extend the site in order to provide modern healthcare facilities and make better use of this space and reintroduce extra theatre capacity at the hospital. The development proposal will bring this vacant and underutilised part of Llandough hospital back into use, helping to provide modern Orthopaedic facilities at the hospital for the local community. 

THE CONSULTATION

TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012.

Proposed development at Cardiff and Vale Orthopedic Centre, University Hospital Llandough, Llandough.

We give notice that Cardiff and Vale University Health Board is intending to apply for planning permission to Vale of Glamorgan Council for the following development:

Outline planning application with all matters considered in detail except landscaping, for the demolition and redevelopment of operating theatre space at the Cardiff and Vale Orthopaedic Centre, University Hospital Llandough, Llandough.”

Prior to formal submission to the Local Planning Authority and in accordance with the requirements set out in Part 1A of the Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012, the proposal will be subject to pre-application consultation.

All relevant drawings, reports and supplementary supporting documents are made available for inspection and review online below.

Anyone who wishes to make representations about this proposed development must do so by the 24th of November, 2022.

We would encourage you to provide your comments either via the feedback form at the bottom of this page, via email to consultation@dppukltd.com, or by post to DPP Planning, DESG, 11-13 Penhill Road, Pontcanna, Cardiff, CF11 9PQ

 

 


CYFLWYNIAD

Croeso i dudalen ymgynghoriad cyhoeddus i gynnig Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro i ddymchwel ac ailddatblygu theatr llawdriniaethau CAVOC yn Ysbytu Prifysgol Llandochau, Llandochau.

Mae cais cynllunio ar gyfer y cynigion hyn am gael ei gyflwyno i Gyngor Bro Morgannwg yn fuan, ac yn unol â deddfwriaeth genedlaethol rydym yn rhoi cyfle i chi rhagweld a gwneud sylwadau cyn ei gyflwyno.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn gwerthfawrogi mewnbwn y gymuned leol a byddem yn croesawu eich sylwadau ar y datblygiad arfaethedig. Rhoddir manylion am sut i wneud sylwadau isod.

CEFNDIR

Mae’r safle yn ymwneud â datblygiad o fewn tir Ysbyty Llandochau. Mae’r safle ar hyn o bryd yn cynnwys adeilad sydd yn cael ei ddefnyddio fel dwy ystafell theatr, yn ogystal ag ar gyfer practisau meddygol amrywiol. Mae’r safle hefyd yn cynnwys dwy ardal ar wahân o lawr caled sy’n cael eu defnyddio’n anffurfiol ar hyn o bryd fel mannau parcio ceir.

Dros amser, mae’r cyfleusterau meddygol hyn wedi gwaethygu ac ar hyn o bryd, mae nhw mewn cyflwr gwael iawn sy’n methu bodloni â safonau gofal iechyd modern. O ganlyniad, nid yw’r theatrau bellach yn cael eu defnyddio’n weithredol.

Nod y cynnig hwn yw ailgynllunio, adnewyddu ac ehangu’r safle er mwyn darparu cyfleusterau gofal iechyd modern a gwneud gwell defnydd o’r gofod hwn, ac ailgyflwyno capasiti theatrau ychwanegol yn yr ysbyty. Mi fydd y datblygiad yn dod â’r rhan wag hon o ysbyty Landochau, sydd bellach ddim yn cael ei defnyddio’n ddigonol, yn ôl i’w ddefnyddio, gan helpu i ddarparu cyfleusterau Orthopedig modern yn yr ysbyty ar gyfer y gymuned leol.

YR YMGYNGHORIAD

GORCHYMYN CYNLLUNIO GWLAD A THREF (TREFN RHEOLI DATBLYGU) (CYMRU) 2012.

Datblygiad arfaethedig yng Nghanolfan Orthopedig Caerdydd a’r fro (CAVOC), Ysbytu Prifysgol Llandochau, Llandochau.

Rydym yn hysbysu bod Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn bwriadu gwneud cais am ganiatâd cynllunio i Gyngor Bro Morgannwg ar gyfer y datblygiad canlynol:

“Cais cynllunio amlinellol gyda’r holl faterion wedi’u hystyried yn fanwl wrth eithrio tirweddu, ar gyfer dymchwel ac ailddatblygu gofod theatr llawdriniaethau Canolfan Orthopedig Caerdydd a’r Fro, Ysbytu Prifysgol Llandochau, Llandochau.”

Cyn ei gyflwyno’n ffurfiol i’r Awdurdod Cynllunio Lleol, ac yn unol â’r gofynion a nodir yn Rhan 1A o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012, mae’r cynnig yn destun i ymgynghoriad cyn ymgeisio.

Mae’r holl luniadau, adroddiadau a dogfennau perthnasol ar gael i’w harchwilio a’u hadolygu ar-lein isod.

Rhaid i unrhyw un sy’n dymuno gwneud sylwadau am y datblygiad arfaethedig hwn wneud hynny erbyn yr 24ain o Dachwedd, 2022.

Rydym yn eich annog i roi eich sylwadau naill ai drwy’r ffurflen adborth ar waelod y dudalen hon, drwy e-bost yn defnyddio consultation@dppukltd.com, neu drwy’r post i’r cyfeiriad DPP Planning, DESG, 11-13 Ffordd Penhill, Pontcanna, Caerdydd, CF11 9PQ.

Feedback Form

Please be aware that comments left on any public consultation exercise, either by email or any other means, are subject to the terms of our Privacy Policy. Please read this policy carefully as by submitting the information you are consenting to our use of your personal data in accordance with the Privacy Policy.

Your personal data will be retained on our secure database and will not be passed to our clients.

We may also like to contact you to keep you informed about future developments relating to this consultation. You will be able to opt-out of these communications at any time.

———————————–

Byddwch yn ymwybodol fod y sylwadau a adewir ar unrhyw ymarfer ymgynghori cyhoeddus, naill ai drwy e-bost neu unrhyw ddull arall, yn amodol ar delerau ein Polisi Preifatrwydd. Darllenwch y polisi hwn yn ofalus oherwydd drwy gyflwyno’r wybodaeth, rydych yn caniatáu i ni ddefnyddio’ch data personol yn unol â’r Polisi Preifatrwydd.

Bydd eich data personol yn cael ei gadw ar ein cronfa ddata ddiogel ac ni fydd yn cael ei drosglwyddo i’n cleientiaid.

Efallai yr hoffem gysylltu â chi hefyd i roi gwybod i chi am ddatblygiadau yn y dyfodol ynglyn â’r ymgynghoriad hwn. Byddwch yn gallu optio allan o’r cyfathrebiadau hyn unrhyw bryd.